Velg kjønn
Velg kjønn (hvis 2 personer)
Lønnsinntekt 1
Lønnsinntekt 2 (hvis 2 personer)
Andre skattefrie inntekter
Andre fradrag (ikke renter av lån)
Samlet skatt
Samlet netto inntekt
Lån du har i dag:
Samlet lånebeløp
Gjennomsnittsrente på lån du har
Avdrag på lånene du har (årlige)
Nytt lån:
Lånebeløp
Rentesats
Type lån
Nedbetalingstid
Månedlig budsjett: I dag Etter nytt lånn
Inntekt
Skatt før og etter opptak av lån
Renter og avdrag:
Renter eksisterende lån
Avdrag eksisterende lån
Renter nytt lån
Avdrag nytt lån
Sum lånekostnader
Levekostnader (blir automatisk beregnet):
Mat og drikke
Klær og sko
Personlig pleie
Lek og fritid
Andre dagligvarer
Husholdningsartikler
Sum levekostnader
Andre kostnader (disse legger du inn selv):
Bilutgifter, transportutgifter, månedskort
Fagforeningskontingent
Forsikringer
Boligutgifter (fellesutgifter ol)
Strøm/annen energibruk
Telefon/mobil
Ferieturer
Uteliv
Andre utgifter
Sum andre kostnader
Sum kostnader totalt
Disponibelt
Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.